กำหนดการการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล-กองทัพเรือ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19
“Digital Education กับความท้าทายของการศึกษาไทย”
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เวลา กิจกรรม
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
08.45 – 09.15 น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย นายพบเอก พรพงเมตตา

- กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

และกล่าวต้อนรับ โดย
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2. พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมอบของที่ระลึกการจัดงานแก่อธิการบดีและเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตามลำดับ

- อธิการบดีและเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือทั้ง 4 สถาบัน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

- กล่าวเปิดการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 19 โดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
09.15 – 10.00 น. - ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“Digital Education กับความท้าทายของการศึกษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

- ถ่ายภาพร่วมกับองค์ปาฐก
10.00 – 10.30 น. - พัก 30 นาที (รับประทานอาหารว่าง)
10.30 – 12.00 น. - เสวนาวิชาการหัวข้อเรื่อง“เทคโนโลยีการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ” โดย
1. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ผู้แทนจากกองทัพเรือ น.ท.หญิง ดร.กิตติมา สาธุวงษ์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

ผู้ดำเนินรายการ โดย นายพบเอก พรพงเมตตา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจโดยอาจารย์ หรือนักศึกษา จาก 4 สถาบัน)
1. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ฆนัท พูลสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปรมปรียา มณเฑียรทอง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก ภาควิชานิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
4. ผู้แทนจากกองทัพเรือ นาวาโท สิทธิพร เจริญวัย หัวหน้าแผนกวิชาเดินเรือและการเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ผู้ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนของแต่ละสถาบัน
15.00 – 15.15 น. - พิธีมอบธงเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 20 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มอบธงเจ้าภาพจัดการประชุม วิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 20 ให้แก่เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ หรือผู้แทน
15.15 – 15.30 น. - กล่าวปิดการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 19 โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณโถง